Garance nejnižší sazby

Garance nejnižší sazby

Garantujeme Vám nejnižší sazbu a zároveň i nejvýhodnější podmínky.

Požádejte hypotečního specialistu o stanovení nejnižší sazby pro Váš obchodní případ.

Schůzka se specialistou

Schůzka se specialistou

Řešení šité na míru pro váš obchodní případ, Vám připraví hypotéční specialista ve vaší lokalitě.


Všeobecné obchodní podmínky

Preambule

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují vztahy vzniklé mezi smluvními stranami, a to provozovatelem Hypotečního srovnávače: společnost HYPOTÉKA na klíč s.r.o. a běžným uživatelem, který využívá nebo má zájem využívat služeb uvedeného webového serveru.

Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, prosím nevyužívejte tento webový server.

Služba poskytovaná běžnému uživateli ze strany provozovatele spočívá ve zprostředkování informací, obchodních kontaktů a předběžných nabídek za účelem potencionálního navázání spolupráce s hypotečním poradcem v oblasti poskytování hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb (dále jen „ finanční služby“) s cílem najít takovou nabídku finančních služeb, která bude pro běžného uživatele nejvhodnější a nejvýhodnější.


Vymezení základních pojmů

V těchto VOP se rozumí:

a) Srovnávač – webové rozhraní, které je běžnému uživateli zpřístupněno na internetové adrese www.hypotekasrovnavac.cz. Toto rozhraní je způsobilé ke shromažďování poptávek běžného uživatele a jednotlivých kontaktů a ke srovnání nabídky a poptávky v oblasti finančních služeb.

b) Provozovatelem – obchodní společnost HYPOTÉKA na klíč s.r.o. vedená pod spisovou značkou C 26363 u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Sídlo společnosti: Jarošovská 840, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec

c) Běžný uživatelem – jakýkoliv návštěvník Hypotečního srovnávače, který má zájem využívat možností tohoto portálu a který se v souladu s těmito podmínkami rozhodne využívat služeb/možností Hypotečního srovnávače za účelem poptávky finančních služeb.

d) Hypoteční specialista – zvláštní uživatel Hypotečního srovnávače (finanční poradce), který využívá možností a služeb srovnávače k získávání obchodních kontaktů na běžné uživatele za účelem představení nabídky k uzavření smluv, jejímž předmětem je finanční služba.

e) Poptávkou – strukturovaný požadavek běžného uživatele, vytvořený prostřednictvím Hypotečního srovnávače za účelem obdržení informací nebo nabídky ohledně finančních služeb. Běžný uživatel takto činí prostřednictvím tlačítka „odeslat“.

f) Nabídkou – Osobní/telefonický/písemný kontakt běžného uživatele ze strany hypotečního specialisty za účelem získání bližších informací o potřebách běžného uživatele a následné navázání spolupráce v oblasti finančních služeb.

g) Půjčkou - úvěr či zápůjčka.


Využívání služeb Hypotečního srovnávače

Pro užívání služeb Hypotečního srovnávače (zejména obdržení nabídky) běžným uživatelem je nezbytné zaslání poptávky za pomocí tabulky situované pod tlačítkem ,, mám zájem‘‘ nebo ,, hypotéka na klíč‘‘, do které je nutné zadat požadované parametry.

Běžný uživatel potvrzením možnosti „odeslat“ prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto VOP a bez výhrad s nimi souhlasí, že je plně svéprávný a že jím zadané výše uvedené údaje jsou pravdivé. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a obdržením nabídky běžný uživatel vyjadřuje taktéž v podobě potvrzením tlačítka „odeslat“ nacházející se na srovnávači.

V momentě odsouhlasení těchto VOP - potvrzením tlačítka „odeslat“ a odesláním zadaných údajů, je založen smluvní vztah mezi běžným uživatelem a provozovatelem.

Běžný uživatel zasláním poptávky vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů reklamního nebo informačního charakteru v souvislosti s poskytováním služeb Hypotečního srovnávače a sdělením informací o novinkách služeb srovnávače a o produktech a službách třetích osob souvisejících se službami poskytovanými v rámci Hypotečního srovnávače do schránky uvedené při registraci.


Pravidla poskytování služeb

Běžný uživatel je v rámci poskytování služeb Hypotečního srovnávače na základě jím vytvořené poptávky a souhlasu s VOP kontaktován hypotečním specialistou. S tímto postupem běžný uživatel vyslovuje souhlas. Běžný uživatel současně vyslovuje souhlas i s tím, že v případě telefonického kontaktu s hypotečním specialistou nebo operátorem poskytovatele, může být tento hovor monitorován.

Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním, a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání, je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Běžný uživatel zasláním poptávky vyjadřuje mimo jiné svůj zájem o navázání spolupráce s hypotečním specialistou s cílem uzavření smlouvy o úvěru či obdobných finančních službách mezi běžným uživatelem a třetí stranou (většinou bankou či spořitelnou). Vytvořená poptávka běžného uživatele zůstává pro ostatní běžné uživatele po celou dobu využívání služby Hypotečního srovnávače anonymní.

Všechny poptávky i nabídky vložené na Hypoteční srovnávač jsou nezávazné.

Běžný uživatel odesláním poptávky souhlasí se skutečností, že jím zadané kontaktní údaje budou poskytovatelem poskytnuty hypotečním specialistům dle uvážení a podnikatelských zájmů poskytovatele. Vždy však tyto údaje budou použity přiměřeně za účelem dosažení účelu jejich zpracování, tj. zprostředkování spolupráce nebo informace pro běžného uživatele ze strany hypotečního specialisty.


Podmínky získání GARANCE nejvýhodnější sazby

Garance se týká pouze spolupracujících bank.

V případě, že od nich máte nabídku na financování, ale zároveň jste nepodepsali žádost o úvěr.

Pokud by se nám nepodařilo nabídnout Vám lepší podmínky, obdržíte od nás jako omluvu láhev sektu.


Ochrana osobních údajů

Provozovatel je oprávněn shromažďovat a uchovávat běžným uživatelem poskytnuté osobní údaje za účelem využívání/naplnění služeb/účelu Hypotečního srovnávače, tj. vyhledání nejvýhodnější nabídky finanční služby prostřednictvím elektronických nosičů v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje běžných uživatelů prostředky a opatřeními, jež je možné na provozovateli vzhledem k dosavadnímu stupni technického rozvoje spravedlivě požadovat.

Potvrzením tlačítka „odeslat“ nebo ve formuláři Hypotéka na klíč ,,mám zájem‘‘,běžný uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých běžným uživatelem za účelem zprostředkování obchodní kontaktů, obdržení nabídek a navázání spolupráce s hypotečním specialistou v oblasti poskytování finančních služeb s cílem najít takovou nabídku finančních služeb, která bude pro běžného uživatele nejvýhodnější v souvislosti s využíváním služeb Hypotečního srovnávače.

Provozovatel je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Provozovatel je dále oprávněn poskytnout a předat údaje zadané běžným uživatelem v systému hypotečnímu specialistovi, za účelem předestření nabídky finančních služeb poskytovanými či zprostředkovávanými těmito třetími osobami běžnému uživateli, s čímž běžný uživatel vyjadřuje svůj souhlas potvrzením tlačítka „odeslat“.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy jakýchkoliv třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých běžných uživatelů, anebo k příslušné databázi provozovatele a za jejich neoprávněné použití, využití nebo zpřístupnění třetím osobám.

Provozovatel je dále oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje zadané jednotlivými běžnými uživateli pro účely zpracování nabídky a řádného poskytování služeb Hypotečního srovnávače dle těchto VOP a pro statistické účely a dále je oprávněn k jejich anonymnímu zveřejňování či užití. Tyto výstupy nebudou obsahovat údaje, na jejichž základě by mohl být běžný uživatel identifikován. S tímto běžný uživatel výslovně souhlasí. Běžný uživatel potvrzením tlačítka „odeslat“ uděluje souhlas ke zpracování a uchování svých osobních údajů na dobu neurčitou.

V případě, že zadání údajů ve prospěch běžného uživatele provedla osoba odlišná od běžného uživatele, tak tato prohlašuje, že takto jedná se souhlasem běžného uživatele a je oprávněna nakládat s osobními údaji běžného uživatele a že na výzvu poskytovatele je schopna doložit souhlas s nakládáním osobních údajů běžného uživatele.

Běžný uživatel má právo kdykoli požádat písemně provozovatele o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze Hypotečního srovnávače.

Běžný uživatel bere na vědomí, a souhlasí s tím, že portál Hypoteční srovnávač využívá soubory cookies pro reklamní a analytické účely. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které v zařízení běžného uživatele ukládají informace o jeho návštěvě, což také běžný uživatel bere na vědomí a s tímto faktem souhlasí.


Odpovědnost provozovatele

Provozovatel neodpovídá za činnost běžných uživatelů v souvislosti s využíváním služeb Hypotečního srovnávače ani za způsob jeho užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb běžnými uživateli, hypotečními specialisty či třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé běžným uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb Hypotečního srovnávače nebo v souvislosti s nimi. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi běžnými uživateli a hypotečními speciality.

Běžný uživatel bere na vědomí, že provozovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb portálu Hypoteční srovnávač, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci portálu probíhají.


Ceny a poplatky

Využívání všech možností a služeb portálu Hypoteční srovnávač běžným uživatelem je zcela zdarma.


Závěrečná ustanovení

Tyto VOP, jakož i práva a povinnosti zde neuvedené se řídí dle platných a účinných zákonů České republiky zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů.

Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1. července 2017.


Nájem vs. hypotéka

Po zadání vašeho nájmu (bez ostatních plateb, např. voda, elektřina apod.) Vám spočítáme za kolik si můžete pořídit vlastní bydlení se stejnou splátkou jako je váš současný nájem.

Chci si hypotéku vyřídit SÁM

Čím začít a jak postupovat?
Jak získat u své banky dobrý úrok?
Na co si dát pozor?

100% hypotéka

Možnost 100% financování nemovitosti (omezila ČNB)

Stručný článek se změnami hypoték od 1.4.2017 pro Vás.

Hypotéka kalkulačka, hypotéka srovnávač